Uvjeti kupnje

Fiksni tečaj konverzije kune u EUR: 1 EUR = 7,53450 KN

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.svijet-maste.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). U uvjetima poslovanja i korištenja možete pronaći i:

 • OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
 • OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

UVJETI PRODAJE PUTEM SVIJET MAŠTE INTERNET TRGOVINE

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici www.svijet-maste.hr je trgovačko društvo LOG-era d.o.o. (dalje u tekstu: LOG-era) koje putem navedene stranice pruža usluge prodaje putem svog servisa – Svijet mašte Internet trgovine (dalje u tekstu: Svijet mašte). Korištenjem usluga Svijet mašte internet trgovine na domeni www.svijet-maste.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Svijet mašte Internet trgovine te na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Svijet mašte Internet trgovine, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Svijet mašte Internet trgovine je LOG-era d.o.o.,
Trnjanska cesta 9, 10000 Zagreb, OIB: 15239426990

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

LOG-era d.o.o zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

LOG-era d.o.o zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Svijet mašte Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

LOG-era d.o.o zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Svijet mašte Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Svijet mašte Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje iste od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a LOG-era d.o.o ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost. Djeci ispod tri godine ne kupujte igračke s malim, odvojivim dijelovima radi opasnosti od gušenja. Pročitajte sva upozorenja i upute na proizvodu radi sigurnosti vašeg djeteta. Imajte nadzor nad djecom dok se igraju i pratite koriste li igračke na pravilan način.

LOG-era d.o.o se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.svijet-maste.hr. LOG-era .o.o zadržava pravo na pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:

Slike proizvoda koje sadrži Svijet mašte Internet trgovina su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na Svijet mašte Internet trgovini ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati po toj osnovi. Svijet mašte d.o.o će nastojati na web stranicama svijet-maste.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu od strane LOG-era d.o.o za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i LOG-era d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Svijet mašte Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu LOG-era d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Svijet mašte Internet trgovine
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Svijet mašte Internet trgovine

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b)  Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, LOG-era d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između LOG-era d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti LOG-era d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na LOG-era d.o.o., Trnjanska cesta 9, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@svijet-maste.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi u nastavku korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju LOG-era d.o.o bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada LOG-era d.o.o, odnosno Svijet mašte Internet trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca LOG-era d.o.o može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana natrag.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu LOG-era d.o.o., Trnjanska cesta 9, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je LOG-era d.o.o odnosno Svijet mašte Internet trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@svijet-maste.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime_______________________              Prezime_________________________

Adresa____________________

Ja, potrošač _____________________ (ime i prezime, adresa) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće

robe__________________________________________________________ primljene dana ______________________,

datum i broj računa ___________________________.

Datum:                                                                                                                              Potpis potrošača

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Prodavatelj također zadržava pravo da iznimno odustane od izvršenja cijele ili dijela narudžbe u slučajevima da na zalihama ponestane naručenih proizvoda, kada je došlo do očite pogreške u cjeniku ili ako kod kupca utvrdimo povećani rizik od neplaćanja zbog prethodnog nepreuzimanja pošiljke. Kupca ćemo o otkazivanju narudžbe obavijestiti pismenim ili telefonskim putem u najkraćem mogućem roku.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (EUR). U cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@svijet-maste.hr kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas kontaktirajte na info@svijet-maste.hr i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Načini plaćanja

Sve cijene prikazane su u EUR-ima i uključuju PDV (25%). Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

1. Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke)

Plaćanje pouzećem omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom. 

2. Plaćanje kreditnim karticama: 

JEDNOKRATNO:  
MasterCard, Maestro, Visa, Diners, Visa Premium, Visa Inspire, UnionPay International, Maestro Plus 

DO 6 RATA BEZ KAMATA*:  

Diners, Visa Premium, PBZ Maestro, PBZ Visa Inspire, Maestro Plus  
*minimalni iznos 70,00 EUR na 6 rata

3. Plaćanje virmanom/općom uplatnicom:

Na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni proizvodi na adresu koju je naznačio u narudžbi.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, te zbog zakonskih propisa naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

IBAN: HR9424840081107331451
SWIFT: RZBHHR2X
Raiffeisenbank Austria d.d.

III) Dostava i uvjeti dostave

Dostava unutar Hrvatske 

Dostava je besplatna za sve narudžbe od 70 eura ili više na području RH. Za sve narudžbe niže od 70 eura, troškovi dostave iznose 5 eura na području RH.

Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 2 do 5 radna dana (od dana zaključene narudžbe). Rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je 7 do 10 radnih dana.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, LOG-era d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Molimo vas da prilikom narudžbe unesete svoj broj mobitela kako biste primili SMS obavijest s očekivanim vremenom dostave i kako bi vas dostavljač, prema potrebi mogao kontaktirati i dogovoriti s vama vrijeme dostave.

Narudžbe Kupaca napravljene putem webshopa www.svijet-maste.hr dostavljaju se kurirskom službom Gls Hrvatska na području cijele Republike Hrvatske*. 

Dostava se obavlja radnim danom. Radni dani su od ponedjeljka do petka, izuzevši praznike i neradne dane. Prilikom otpreme vaše narudžbe, dobit ćete obavijest SMS-om i e-mailom. U e-mailu ćete dobiti broj za praćenje pošiljke te poveznicu na kojoj možete pratiti gdje se vaš paket nalazi.

U slučaju da vaš paket ne bude dostavljen u dogovorenom vremenu (2 – 3 radna dana), molimo Vas da se obratite dostavnoj korisničkoj službi Gls Hrvatska na https://gls-group.eu/HR/hr/kontakt

Unesite broj za praćenje pošiljke:

Gls dostavna služba

https://gls-group.eu/HR/hr/pracenje-posiljke

Uvjeti preuzimanja dostave
Svi proizvodi su zapakirani u transportnu ambalažu na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja proizvoda svaki je kupac dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

*Otoci za koje nismo u mogućnosti izvršiti isporuku na kućnu adresu: Brbinj Savar, Božava, Dragove, Zverinac, Polje, Soline, Veli Rat, Verunić, Rivanj, Sestrunj, Brgulje, Molat, Zapuntel, Ist, Premuda, Silba, Olib, Ilovik, Susak, Unije. 

Tvrtka LOG-era d.o.o. ne odgovara za štetu prouzročenu kašnjenjem narudžbe.

IV) Reklamacije i prigovori

Postupak traženja odštete za oštećene pošiljke 
Ukoliko vam je paket dostavila dostavna služba te utvrdite da je proizvod ili paket oštećen, ukoliko u paketu nedostaje sadržaj ili je vidljiv trag otvaranja, možete pokrenuti postupak odštete.

Štetu je potrebno prijaviti u roku 7 dana od datuma prijema pošiljke na e-mail adresu info@svijet-maste.hr.

Za prijavu štete potrebne su nam slike paketa (izvana, iznutra) i ambalaže oštećenog proizvoda, naljepnica dostavne službe i opis štete. Sa referentom se također možete dogovoriti o preuzimanju oštećenog paketa na naš trošak.
Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog oblika reklamacije  niže se nalazi obrazac za reklamaciju koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja LOG-era d.o.o. Trnjanska cesta 9, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte info@svijet-maste.hr.  

Obrazac za reklamacije proizvoda

Vraćanje unutar 14 dana (odustajanje od kupovine)
Kupac (isključivo vrijedi za fizičke osobe, koje robu kupuju za privatne svrhe) ima pravo u roku 14 dana od preuzimanja robe istu vrati uz prethodnu obavijest (na e-mail adresu: info@svijet-maste.hr ), da odustaje od kupovine, bez navođenja razloga odustajanja. Rok za povrat računa se od dana kada je kupac primio pošiljku. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi sa odustajanjem od kupovine je trošak povrata proizvoda (koji se računa prema cjeniku dostavne službe i ovisi o težini i cjeniku dostave službe koja vrši dostavu). Robu je potrebno vratiti prodavatelju najkasnije u roku 14 dana od dana slanja maila o odustajanju od kupnje.

Kupac proizvod mora vratiti prodavatelju neoštećen, u originalnoj ambalaži i u nepromijenjenoj količini, osim ako je proizvod uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina umanjila, a da kupac za to nije odgovoran. Kupac proizvod koji vraća ne smije upotrebljavati, ali kupac ima pravo robu koju je kupio isprobati i pregledati u mjeri koja je potrebna da se utvrde narav, karakteristike i funkcioniranje te robe. Kupac odgovara za umanjenje vrijednosti proizvoda, ukoliko umanji vrijednost upotrebom, a da to nije nužno za utvrđivanje prirode, značajki ili funkciju proizvoda.  

Pri odustajanju od kupovine, gdje je bio korišten popust ili promo kod, ta se sredstva računaju kao popust i ne vraćaju se kupcu. Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Poklon bon se pri odustajanju računa kao sredstvo plaćanja, te se taj iznos kupcu vraća u obliku Poklon bona. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcioniranja robe. Povrat uplaćenog iznosa biti će izvršen u roku 14 dana nakon primitka pošiljke od kupca. Prodavatelj se može suzdržati od povrata novca dok ne primi vraćenu robu ili dok kupac ne dostavi dokaz da je robu vratio. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravovremenost povrata, te zapisi o plaćanju, povrat plaćanja kupcu vrši se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Kupac ne plaća naknadu za vraćanje proizvoda osim troškova prijevoza. Povrat novca u gotovini nije moguć!  

Pravo na povrat robe, jamstva i sve drugo detaljnije se regulira Zakonom o zaštiti potrošača.

Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja LOG-era d.o.o., Trnjanska cesta 9, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu e-pošte info@svijet-maste.hr.  

Povrat proizvoda za pravne osobe
Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odijeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini


Za detaljnije informacije pogledajte link Uvjeti poslovanja 


Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu LOG-era d.o.o. Trnjanska cesta 9, 10 000 Zagreb, elektroničke pošte na adresu e-pošte info@svijet-maste.hr.
Kako bi poduzeće LOG-era d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu, adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača LOG-era d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora LOG-era d.o.o.i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.svijet-maste.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.svijet-maste.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

LOG-era d.o.o.. zadržava pravo izmjene ovih “Općih uvjeta poslovanja” i pravila bez prethodne najave. “Opći uvjeti poslovanja” su sukladni zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Za sva dodatna pitanja možete nas nazvati na broj telefona +385 (0) 98 9468 433 ili nam pišite na mail adresu info@svijet-maste.hr.

V) Zaštita podataka

Politika privatnosti

Društvo LOG-era d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 9, OIB: 15239426990, (u daljnjem tekstu “mi”), kao pružatelj usluga internetske stranice www.svijet-maste.hr je predan zaštiti vaše privatnosti i vaših osobnih podataka.

U ovom ćete dokumentu pronaći informacije koje se odnose na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju korištenjem internetskih stranica www.svijet-maste.hr ili osobnih podataka od strane osoba koje nas kontaktiraju na bilo koji drugi način.

U svrhu potpune transparentnosti i maksimalne sigurnosti prilikom korištenja naših stranica molimo vas da pažljivo pročitajte ovaj dokument kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke. Ukoliko se ne slažete s ovim uvjetima, napustite te ne pristupajte i ne koristite internetsku stranicu www.svijet-maste.hr .

Ukoliko se slažete s izjavom, elektroničkom potvrdom podrazumijeva se da potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s ovom Izjavom o privatnosti te nam dajete privolu za prikupljanje, obradu i dijeljenje podataka u skladu s ovim dokumentom i zakonskim odredbama. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim dokumentom uređena su Uvjetima poslovanja internet stranice www.svijet-maste.hr . 

Radi lakšeg razumijevanja nužno je istaknuti sljedeće pojmove radi lakšeg razumijevanja predmetne Izjave;

1. „Opća uredba o zaštiti osobnih podataka“ – Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta

2. „Osobni podaci“ – znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

3. „Obrada” -znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

4. „Pseudonimizacija” – znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

5. „Sustav pohrane” – znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;

6. „ Voditelj obrade” – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

7. „Izvršitelj obrade” – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

8. „Privola” – ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

9. „Povreda osobnih podataka” – znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

U sljedećim Vas točkama želimo obavijestiti o obradi osobnih podataka prilikom posjete i korištenja naše web stranice. Osobni podaci su svi oni koji Vas identificiraju, npr. ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona i ponašanje korisnika.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu info@svijet-maste.hr .

1. Službena osoba za zaštitu podataka

Pravna osoba odgovorna za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka u skladu s GDPR-om je: društvo LOG-era d.o.o., Trnjanska cesta 9, OIB: 15239426990, Igor Milas, info@svijet-maste.hr.

U svim pitanjima koja se tiču obrade vaših osobnih podataka, imate na raspolaganju našu ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka koju možete kontaktirati putem e-mail adrese: info@svijet-maste.hr.

2. Za koje svrhe se prikupljaju vaši osobni podaci

Poštivanje privatnosti je ozbiljno pitanje kojemu posvećujemo posebnu pažnju prilikom obrade i korištenja osobnih podataka. Stoga dajemo veliku važnost zaštiti Vaših osobnih podataka. Osobni podaci će se prikupljati (npr. Vaše ime, adresa ili ostali detalji o kontaktu), obrađivati i koristiti isključivo u skladu s primjenjivim odredbama o zaštiti podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo u različitim situacijama u različite svrhe. Kod posjete naše internet trgovine u kojoj koristimo i kolačiće, također upotrebljavamo vaše podatke za praćenje broja posjeta i za poboljšavanje naših usluga. Društvo LOG-era d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi vam omogućili korištenje svojih usluga i aktivnosti putem internetske stranice www.svijet-maste.hr, a sve kako bi unaprijedili rad internetske stranice www.svijet-maste.hr, kako bi stvorili bazu podataka svojih korisnika, u svrhe marketinga, kako bi vas kontaktirali ili dostavljali marketinške obavijesti, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, analizirali uporabu internetske stranice www.svijet-maste.hr. Također, možemo koristiti osobne podatke u statističke svrhe, zatim za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, pristajete da vas LOG-era d.o.o. i osobe navedene u nastavku obavještavaju o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude.

Dodatno na Vaše osobne podatke društvo LOG-era d.o.o. može od Vas prikupljati i druge podatke koji Vas ne mogu identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, podatke o vašem računalu, Internet provideru, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nam omogućavaju da kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiremo podatke za korisnika, odnosno kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:

 • Kontaktni podaci – ime, prezime, datum rođenja, spol, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj telefona .
 • Korištenje internetske stranice – način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje
 • Fotografije i video snimke – u slučaju prezentacija na sajmovima, konferencijama i drugim sličnim događanjima, možemo poprati događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala
 • Informacije o prodaji, uslugama i servisu – informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve
 • Informacije o povijesti kupca – stupanj zadovoljstva kupca, zaprimljene ponude, podaci o kupnji uključujući predmet i datum kupnje, datum isporuke, informacije o jamstvu, odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa i usluga

3. Kako prikupljamo osobne podatke

Obično dobivamo vaše osobne podatke izravno putem naše internet stranice ili kada komuniciramo s vama. Neki drugi podaci mogu se dobiti i od naših partnera, kao što su banke ili društva koje se bave prijevozom. 

LOG-era d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko nas izravno kontaktirate kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše proizvode ili usluge
 • kada se uključujete u određene aktivnosti na internetskoj stranici www.svijet-maste.hr, kao što su otvaranje korisničkog računa, prijavom na newsletter ili ispunjavanje anketa, komentara, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, možemo vas zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka
 • ukoliko izravno od nas kupite proizvod ili uslugu
 • ukoliko odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ukoliko nam naši partneri ili principali dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • ukoliko smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese

Napomena: ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

4. Koje osobne podatke prikupljamo?

Ako samo pregledavate naše web stranice tada prikupljamo sljedeće osobne podatke u okviru naših logova:

– IP adrese (vidi ispod Kolačići)

Ako koristite ili kupujete naše usluge i proizvode tada prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresu
 • Adresu e-pošte
 • Telefonske brojeve
 • Podatke o plaćanju
 • informacije o vašem računalu ili mobilnom uređaju (npr. vašu IP adresu i vrstu pretraživača, vrstu uređaja)
 • informacije o tome kako koristite naše Usluge (npr. koje ste stranice gledali, vrijeme kada ste ih gledali i što ste kliknuli).

Iako ih aktivno ne prikupljamo, možemo pohranjivati bilo kakve osobne podatke koje otkrijete tijekom razgovora uživo (live chat), u zahtjevima za podrškom (ticketima) ili porukama e-pošte.

5. Kolačići (cookies) i IP adrese

5.1. Kada prikupljamo kolačiće? 

Kada posjećujete stranicu samo radi informiranja, npr. ako se ne želite registrirati ili na neki drugi način pružiti informacije o sebi, mi u tom slučaju prikupljamo samo osobne podatke koje Vaš pretraživač prenosi na naš poslužitelj. Ako želite posjetiti našu web stranicu, imajte na umu da prikupljamo sljedeće podatke koji su, u tehničkom smislu, nama potrebni kako bismo Vam mogli prikazati našu web stranicu i kako bismo mogli osigurati njenu stabilnost:

IP adresa
Datum i vrijeme pristupa
Operativni sustav
Razlika vremenske zone u usporedbi s Greenwich Srednjim Vremenom
(GMT)
Sadržaj zahtjeva (posebna stranica)
Status pristupa/HTTP kod statusa
Aktivacija Javascript
Java isključena / uključena
Cookies ( Kolačići ) uključeni / isključeni
Količina prenesenih podataka
URL podaci o prethodno posjećenoj stranici
Vrsta pretraživača
Operativni sustav i njegovo sučelje
Jezik i verzija softvera pretraživača

Pravna osnova za obradu pseudonimnih podataka opisanu pod točkom 2.1 je čl. 6. st. 1 f) Opće uredbe je legitimni interes (poboljšanje web stranice i korisničkog iskustva za korisnike te zaštita podataka).

5.2.  Kao dodatak spomenutim podacima, kolačići se pohranjuju na Vaše računalo kada posjećujete našu web stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš tvrdi disk putem pretraživača kojeg koristite, te putem kojih određene informacije putuju do izvora koji postavlja kolačiće. Kolačići ne mogu pokretati programe niti prenositi viruse na Vaše računalo. Oni služe tomu da Internet pruža jednostavnost i učinkovitost korisniku.

5.3.  Korištenje kolačića:

a) Ova web stranica koristi sljedeće vrste kolačića, obujam i njihovo funkcioniranje koji su objašnjeni ispod:

Privremeni kolačići (vidjeti b).

Trajni kolačići (vidjeti c).

b) Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite svoj pretraživač. Oni se uglavnom odnose na kolačiće sesije. Oni pohranjuju takozvane identifikatore sesije, koji se mogu dodijeliti običnoj sesiji ovisno o zahtjevu Vašeg pretraživača. To omogućava prepoznavanje Vašeg računala kada ponovno posjetite našu web stranicu. Kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili kada zatvorite svoj pretraživač.

c) Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog razdoblja koje ovisi o kolačiću. Kolačiće možete sami izbrisati u bilo kojem trenutku u sigurnosnim postavkama Vašeg pretraživača.

d) Postavke pretraživača možete konfigurirati prema vlastitim željama i možete, primjerice, odbiti prihvaćanje kolačića trećih strana ili sve kolačiće. Molimo da uzmete u obzir da tada možda nećete moći koristiti sve funkcije web stranice.

e) Kolačiće koristimo kako bismo Vas identificirali tijekom narednih posjeta, u slučaju da ste se registrirali na našoj stranici. Ako niste, morate se prijaviti prilikom svake posjete našoj stranici.

f) Flash kolačići koji se koriste ne prikuplja Vaš pretraživač, već Vaš Flash priključak. Također koristimo HTML5 predmete za pohranu koji su pohranjeni na Vašem mobilnom uređaju. Ti predmeti pohranjuju potrebne podatke neovisno o Vašem pretraživaču, te nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obradu Flash kolačića, morate instalirati odgovarajući dodatak, npr. “Better Privacy” za pretraživač Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ili Adobe Flash odstranjivač kolačića za Google Chrome. Možete spriječiti korištenje HTML5 predmeta za pohranu na način da koristite privatan način rada prilikom korištenja svog pretraživača. Također preporučujemo da redovito ručno brišete svoje kolačiće i svoju povijest pretraživanja.

(4) Naravno da možete i pregledavati našu web stranicu bez korištenja kolačića. Internet pretraživači su podešeni za prihvaćanje kolačića. Općenito možete deaktivirati korištenje kolačića u bilo kojem trenutku putem postavki Vašeg pretraživača. Molimo da koristite funkcije pomoći na pretraživaču kako biste saznali kako možete promijeniti te postavke. Molimo da uzmete u obzir da neke značajke naše web stranice nekada djelomično ili u potpunosti ne funkcioniraju ako onemogućite korištenje kolačića.

(5) Pravni temelj za obradu podataka u skladu s gore navedenim je Članak 6. (1) toč. f) GDPR-a. Naši interesi pri obradi podataka uglavnom proizlaze iz želje da omogućimo korištenje web stranice na način da osiguramo njenu operativnu stabilnost i sigurnost. Mi pohranjujemo osobne podatke, osim ako je drugačije navedeno, samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje željenih funkcija.

(6) Ako ćemo koristiti ugovorene pružatelje usluga za individualne funkcije naših ponuda ili ako ćemo koristiti Vaše podatke radi oglašavanja, o tome ćemo Vas detaljno informirati. Također ćemo specificirati određene kriterije za razdoblje pohranjivanja.

6. Priključci

Google Analytics
Kao i mnoge druge web stranice koristimo Google Analytics za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, kako bismo saznali koliko često posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze. Ti podaci prikupljaju se pomoću kolačića i IP adresa, a dobivene statistike koriste se za sljedeće svrhe:  za poboljšanje uporabljivosti web stranica. za praćenje uspješnosti marketinških kampanja. za analizu obrazaca ponašanja.

Više informacija o tome kako Google koristi podatke prikupljene s naših web stranica možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hr&gl=uk

a) Web stranica koristi Google Analytics, a usluge web analitike pruža Google, LLC. (“Google”). Google Analytics također koristi kolačiće, odnosno tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo i omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić, a koje se odnose na Vaše korištenje ove web stranice, prenose se na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Putem aktivacije IP anonimizacije web stranice, Google će skratiti Vašu IP adresu unutar zemalja članica Europske unije ili ostalih stranaka uključenih u Ugovor o Europskom ekonomskom području. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenositi na Google poslužitelj u SAD-u i tamo će se skratiti.

b) Google će, u naše ime, koristiti ove podatke u svrhu analiziranja Vašeg korištenja web stranice, te će izrađivati izvještaje o aktivnostima na web stranici i pružati nama informacije o drugim uslugama vezanim uz aktivnost na web stranici i korištenje Interneta.

c) Google ne smije vezati IP adresu dobivenu s Vašeg pretraživača s niti jednim drugim podacima koje Google pohranjuje. Google također može prenositi ove podatke trećim stranama u slučaju da je tako zakonom određeno ili u slučaju da te treće strane obrađuju te podatke u ime tvrtke Google.

d) U bilo kojem trenutku možete izbrisati kolačiće na Vašem računalu putem odgovarajućeg izbornika na Vašem pretraživaču ili na način da ih izbrišete sa svog tvrdog diska. Za više informacije odaberite izbornik Pomoć na Vašem pretraživaču.

e) Možete odbiti korištenje kolačića na način da odaberete odgovarajuće postavke Vašeg pretraživača; međutim, preporučujemo da u ovom slučaju možda nećete imati pristupa potpunoj funkcionalnosti ove web stranice. Također možete spriječiti slanje podataka o Vašem korištenju web stranice (uključujući vašu IP adresu), koje generira kolačić, tvrtki Google i možete spriječiti obradu podataka od strane tvrtke Google i to na način da preuzmete i instalirate priključak pretraživača dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

f) Daljnje su informacije dostupne na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Želimo naglasiti da je kod “_anonymizeIp();” dodan na Google Analytics na web stranici kako bi se mogla garantirati anonimnost kod prikupljanja IP adresa (takozvano maskiranje IP adresa).

Google Karte
Ova web stranica koristi Google Karte API za vizualni prikaz geografskih informacija. Prilikom korištenja Google Karti, Google također prikuplja, obrađuje i koristi podatke o korištenju funkcija karte od strane posjetitelja. Više informacija o obradi Google-ovih podataka možete pronaći u Polici privatnosti tvrtke Google. Također možete promijeniti svoje postavke o zaštiti osobnih podataka u Centru za zaštitu podataka.

Google Web Fontovi
Google Fontovi se koriste za poboljšavanje vizualne prezentacije raznih podataka na ovoj web stranici. Web fontovi se prenose u tajnu memoriju pretraživača prilikom otvaranja stranice, kako bi ih se moglo koristiti na prikazima. Ako Vaš pretraživač ne podržava Google Web Fontove ili ne omogućava pristup, tekst će se prikazati u predodređenom fontu.

Pruženi podaci prilikom spajanja na stranicu šalju se domenama specifičnih izvora kao što je fonts.googleapis.com ili fonts.gstatic.com. Ti podaci nisu vezani uz podatke koji se mogu prikupljati ili koristiti prilikom istovremene upotrebe Google usluga.

Na pretraživaču možete podesiti da se fontovi ne preuzimaju s Google poslužitelja (npr. instaliranjem dodataka kao što je NoScript ili Ghostery za Firefox.). Ako Vaš pretraživač ne podržava Google Fontove ili ako zabranite pristup Google poslužiteljima, tekst će se prikazati u pred određenom fontu.

Mailchimp
Koristimo MailChimp kao platformu za automatizaciju newsletter pretplate. Klikom na gumb ‘Pretplatite se’ pristajete da vaša e-mail adresa bude spremljena u MailChimp bazi podataka kako bi bila procesirana u skladu s njihovim pravilima privatnosti i uvjetima korištenja.

Mailchimp pravila privatnosti se nalaze na https://mailchimp.com/legal/privacy/

U svakom trenutku možete povući vašu privolu klikom na ‘prekid pretplate’ (ili ‘unsubscribe’) link u podnožju email poruke.

Google upravitelj oznaka
Ova web stranica koristi Google Tag Manager. Ova usluga omogućuje upravljanje oznakama internet stranica putem sučelja. Google Tag Manager implementira samo oznake. To znači da se ne koriste kolačići i ne prikupljaju osobni podaci. Google Tag Manager pokreće druge oznake koje pak po potrebi prikupljaju podatke. Međutim, Google Tag Manager ne poseže za tim podacima. Ako je na razini domene ili kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje vrijediti za sve oznake praćenja ukoliko je implementirana s Google Tag Managerom.

Google Remarketing
Upotrebljavamo aplikaciju Google Remarketing kako bismo Vas ponovno kontaktirali u periodu od 12 mjeseci. Uz ovu aplikaciju nakon posjete našoj internet stranici, naši se oglasi mogu prikazati kada nastavite koristiti internet. To se vrši pomoću kolačića, koji se koriste za bilježenje i procjenu Vašeg ponašanja uporabe od strane Googlea prilikom posjeta raznim internet stranicama. Na taj način Google može utvrditi Vaše prethodne posjete našoj internet stranici. Prema Googleovim vlastitim izjavama, Google ne spaja podatke prikupljene u kontekstu remarketinga s Vašim osobnim podacima koje Google može pohraniti. Prema Googleu, osobito se pseudonimizacija koristi za remarketing.

Uključenost u postupak praćenja možete spriječiti na različite načine: 

a) postavljanjem softvera vašeg preglednika u skladu s time, posebno suzbijanjem kolačića treće strane, nećete primati oglase od trećih pružatelja;

b) deaktivacijom kolačića za praćenje pretvorbe, postavljanjem preglednika tako da domena https://support.google.com/ads/answer/7395996 blokira kolačiće, pri čemu se ta postavka briše kada obrišete kolačiće;

c) deaktivacijom oglasa na temelju interesa za pružatelje koji sudjeluju u kampanji samoregulacije „O oglasima” putem poveznice http://www.aboutads.info/choices, pri čemu se ta postavka briše kada obrišete kolačiće;

 d) trajnom deaktivacijom Firefoxa, Internet Explorera ili Google Chromea u preglednicima na poveznici http://www.google.com/settings/ads/plugin,

e) postavljanjem postavki kolačića u skladu s time (kliknite ovdje). Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći u cijelosti koristiti sve funkcije ove ponude.

Više informacija o svrsi i opsegu Googleova prikupljanja i obrade podataka potražite u https://policies.google.com/privacy?hl=hr i https://services.google.com/sitestats/hr.html.  Osim toga, dodatne informacije možete pronaći i na internet stranici Inicijative za mrežno oglašavanje (NAI) http://www.networkadvertising.org . Google se pridružio EU-SAD štitu privatnosti: https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework.

CorvusPay
Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. 

Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. 

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unapređuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Hvala što koristite CorvusPay!

Tidio
Ova internet stranica koristi Tidio, platformu za chat razgovore (čavrljanje) koja nas povezuje s korisnicima/posjetiocima stranice. Prikupljamo e-mail adrese samo uz pristanak korisnika, a kako bi započeli komunikaciju. Navedene poruke i razgovori su spremljeni unutar Tidio aplikacije. Za više informacije, molimo pogledajte Politiku privatnosti Tidio aplikacije. Tidio (Tidio LLC, 180 Steuart St., CA 94119, San Francisco, USA). Privacy policy: https://www.tidio.com/en/privacy-policy/

Facebook Pixel
Ova internet stranica također koristi funkciju remarketinga “Prilagođena publika” tvrtke Facebook Inc. (“Facebook”) kako bi Vas se opet kontaktiralo u roku od 180 dana. To korisnicima internet stranice omogućuje da vide oglase prema njihovim interesima (“Facebook oglasi”) kada posjećuju društvenu mrežu Facebook ili druge internet stranice. Vaš preglednik automatski uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljem.

Nemamo utjecaja na opseg i daljnju upotrebu podataka prikupljenih od strane Facebooka korištenjem ovog alata i zato Vas obavještavamo sukladno našim saznanjima: Integriranjem Facebook Custom Audience, Facebook prima informaciju da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas.

Ako ste registrirani za Facebook uslugu, Facebook može povezati Vaš posjet s Vašim računom. Čak i ako niste registrirani na Facebooku ili se niste prijavili, moguće je da pružatelj usluga može dobiti i pohraniti Vašu IP adresu i ostale podatke za identifikaciju. Funkcija “Facebook Custom Audiences” može se deaktivirati u postavkama Kolačića i za prijavljene korisnike na adresi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Za više informacija o obradi podataka putem Facebooka posjetite https://www.facebook.com/about/privacy.


Društveni priključci
Naše društvene priključke (“priključci”) koriste društvene mreže.

Kako bi se podigla razina zaštite Vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici, priključci nisu zabranjeni, već su samo integrirani u stranicu putem HTML poveznice (takozvano “Shariff rješenje”). Ova integracija osigurava da se ne uspostavlja poveznica s poslužiteljima pružatelja određene društvene mreže kada se otvara naša stranica koja sadrži takve priključke. Klikom na jednu od tipki otvara se novi prozor na Vašem pretraživaču te otvara stranicu određenog pružatelja usluge, te na njemu možete (ako je potrebno nakon unosa podataka za prijavu) npr. pritisnuti tipku za Dijeljenje.

Svrha i obujam prikupljenih podataka i daljnja obrada i korištenje podataka od strane pružatelja na njihovim stranicama, kao i Vaša prava i postavke za zaštitu Vaše privatnosti, mogu se pronaći u informacijama o zaštiti podataka sljedećih pružatelja:

 • Instagram (1601 p. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Facebook Inc. (1601 p. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA)
 • Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

7. Newsletter

(1) Nakon davanja svoje suglasnosti možete se pretplatiti na naše newsletter, kojima Vas informiramo o našim trenutnim zanimljivim ponudama i uslugama. Oglašavana dobra i usluge su navedeni u izjavi o suglasnosti. 

 (2) Koristimo ‘double opt-in’ postupak prilikom pretplaćivanja na naš newsletter . To znači da ćemo, nakon što se registrirate, Vam poslati poštu u sandučić na adresu e-pošte koju ste naveli, u kojoj ćemo Vas zatražiti da potvrdite da želite primati naš newsletter. Ako ne potvrdite registraciju unutar [24 sata], Vaši podaci će biti blokirani i automatski će se izbrisati nakon mjesec dana. Dodatno tome ćemo pohraniti Vašu IP adresu i vrijeme registracije i potvrde. Svrha ovog postupka je dati Vam mogućnost da dokažete svoju registraciju i da, ako je potrebno, razjasnimo sve okolnosti u slučaju da dođe do zloupotrebe Vaših osobnih podataka.

(3) Jedini obavezan podatak, koji nam trebate dati prilikom pretplate na newsletter je adresa Vaše e-pošte. Davanje ostalih podataka je dobrovoljno, te se ti podaci koriste kako bi Vam se mogli osobno obratiti. Nakon Vaše potvrde ćemo pohraniti adresu Vaše e-pošte sa svrhom slanja novosti. Pravni temelj je Čl. 6. (1) toč. a GDPR-a.

(4) Svoju suglasnost za slanje newsletter možete povući u bilo kojem trenutku, te na taj način otkazati slanje novosti. Možete potvrditi povlačenje suglasnosti tako da kliknete na poveznicu koja se nalazi u svakoj poslanoj pošti s newsletter-ima, slanjem pošte na info@svijet-maste.hr ili slanjem poruke jednom od navedenih kontakata.

(5) Ističemo da slanjem naših newsletter-a procjenjujemo ponašanje korisnika. U svrhu te analize se u poslanim porukama e-pošte nalaze takozvane web pratilice ili pikseli za praćenje, koji predstavljaju datoteke slika s jednim pikselom koje su pohranjene na našoj web stranici. Prilikom procjene vezujemo spomenute podatke i web pratilice s Vašom adresom e-pošte i posebnom identifikacijom.

Možete se žaliti na ovaj način praćenja u bilo kojem trenutku na način da kliknete na posebno odvojenu poveznicu dobivenu putem e-pošte ili na način da nas informirate putem e-maila. Podaci se pohranjuju na ono vrijeme tijekom kojeg ste pretplaćeni na novosti. Nakon otkazivanja pohranjujemo podatke anonimno radi statistike.

Ako nas kontaktirate (npr. putem obrasca za garancije , kontakt ili e-pošte), pohraniti ćemo detalje o Vama radi obrade zahtjeva i radi eventualnih dodatnih pitanja. Spomenute podatke ćemo izbrisati nakon što nam više nisu potrebni u pohrani ili ćemo ograničiti obradu ako postoje statutarne obveze o njihovom zadržavanju. Mi samo pohranjujemo i koristimo ostale osobne podatke samo ako dobijemo Vaše odobrenje ili ako je po zakonu moguće to učiniti bez posebnog odobrenja.

9. Kako se vaši podaci mogu koristiti?

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi ovom Izjavom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Opravdana osnova za upotrebu; je Legitimni interes, Suglasnost, Izvršavanje ugovorne obveze, te Ispunjavanja pravnih obveza.

Legitimni interes:
Ova obrada temelji se na legitimnom interesu društva LOG-era d.o.o. za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama, kao i u svrhu održavanja najviših standarda prodaje i usluga iz svoje ponude.
Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes društva LOG-era d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.

Suglasnost:
Društvo LOG-era d.o.o koristi se direktnim marketingom temeljem Vašim osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.
Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Izvršavanje ugovorne obveze:
Obrada se temelji na ispunjavanju ugovorom preuzete obveze

Radi ispunjavanja pravnih obveza:
Obrada se temelji na obvezi društva LOG-era d.o.o. da ispuni svoje zakonske obveze kao Voditelj obrade primjerice s osnova računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa.

10. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti izbrisani odmah.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade u pravilu se čuvaju trajno ili dok ih ne zatražite da se brišu u kojem slučaju se trajno čuvaju samo podaci o provedenim transakcijama. Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze sukladno važećim računovodstvenim propisima.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

11. Kako čuvamo sigurnost vaših podataka?

Čuvanju sigurnosti svih podataka pridajemo najveću moguću pozornost i poduzimamo sve prikladne korake u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka koji su važeći u Republici Hrvatskoj.

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te društvo LOG-era d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Korisnik osobnim podacima na internetskoj stranici www.svijet-maste.hr možete pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinka. Uz to, korisnikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati.

Niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te tvrtka LOG-era d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetske stranice www.svijet-maste.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

12. Gdje pohranjujemo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke koje od Vas prikupljamo pohranjujemo na našim poslužiteljima. Međutim, te podatke možemo podijeliti s trećim osobama s kojima poslovno surađujemo u svrhu ispunjavanja ugovora o pružanju usluga prema Vama, a koje se mogu nalaziti izvan Europskog gospodarskog područja. Slanjem svojih osobnih podataka, dajete privolu za obradu tih podataka izvan Europskog gospodarskog područja. Mi ćemo poduzeti sve potrebne korake kako bi Vaši osobni podaci, neovisno o tome gdje se obrađuju, bili sigurni i tretirani u skladu s ovim Pravilima o privatnosti i GDPR-om.

13. Vaša prava na privatnost podataka

Drago nam je da Vas možemo informirati o Vašim pravima vezanim uz opću odredbu o zaštiti podataka. Prema GDPR-u, od 25. svibnja 2018. nadalje imate određena prava koja se odnose na Vaše osobne podatke, te ih u nastavku ukratko opisujemo:

Pravo na pristup
Imate pravo zahtijevati potvrdu o tome obrađuju li se podaci o Vama i informacije o tim podacima prema Čl. 15. GDPR-a. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi ispod Kako nas možete kontaktirati). 

Uzmite u obzir da prije obrade bilo kojeg zahtjeva za pristup podacima moramo potvrditi Vaš identitet, a moguće je i da Vas dodatno kontaktiramo kako bismo bili sigurni da smo razumjeli koje podatke zahtijevate. Nakon što potvrdimo Vaš identitet, tražene informacije ćemo Vam pružiti u roku od 30 dana. Tražene informacije ćemo Vam pružiti bez naknade, međutim, možemo naplatiti administratorsku naknadu ako je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, a naročito ako se ponavlja. 

Pravo na ispravak
U skladu s Člankom 16. GDPR-a, imate pravo zahtijevati dovršavanje ili korekciju netočnih podataka koji se tiču Vas.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)
U skladu s Člankom 17. GDPR-a, imate pravo zahtijevati brisanje relevantnih podataka u slučaju da ih u brisanju ne sprječavaju nikakve zakonske obveze.

Pravo na ograničavanje obrade
Imate pravo zahtijevati ograničenje pri obradi podataka u skladu s Čl. 18.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo zahtijevati dobivanje podataka koje ste nam pružili u skladu s Čl. 20. GDPR-a i da dodatno tražite prenošenje na druge procesore

Pravo na žalbu
Imate se pravo žaliti na buduću obradu u skladu s Čl. 21. GDPR-a u bilo kojem trenutku .Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate (vidi ispod Kako nas možete kontaktirati).

Pravo na opoziv
Imate pravo opozvati svoju suglasnost u bilo kojem trenutku u skladu s Čl. 7., St. 3 GDPR-a, a koja se odnosi na buduće vrijeme.

Pravo na obavještavanje nadzornih službi
U skladu s Čl. 77. GDPR-a, imate pravo uložiti žalbu nadležnim nadzornim službama.

14. Osobe s kojima dijelimo Vaše osobne podatke

Podatke koje nam dostavljate možemo na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s povezanim društvima koji ih također mogu obrađivati.

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke i s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje imamo s istima. Navedeno predstavlja naš legitimni interes. Takve treće osobe (poslovni partneri) uključuju:

 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
 • druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

15. Povjerljivost podataka trećih osoba

Na svojoj web stranici možemo postaviti poveznice na web stranice svojih poslovnih partnera. Ako slijedite tu poveznicu na bilo koju od tih web stranica, uzmite u obzir da se na te web stranice primjenjuju njihova vlastita pravila o privatnosti i da LOG-era d.o.o. nema nikakvu odgovornost vezano uz ta pravila. Molimo da pregledate takva pravila prije negoli na tim web stranicama upisujete ili posredstvom njih dostavljate svoje osobne podatke.

Ova Izjava o privatnosti osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje tvrtka LOG-era d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem internetske stranici www.svijet-maste.hr  imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima.

Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Tvrtka LOG-era d.o.o. nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti bit ćete obaviješteni na našoj web stranici. Izmjene i dopune općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na internetskoj stranici www.svijet-maste.hr.

Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

16. Izmjene naše Izjave o privatnosti

Našu Izjavu o privatnosti redovito pregledavamo i po potrebi osvježavamo te zadržavamo pravo na promjenu naše izjave o privatnosti. Stoga Vas molimo da povremeno pročitate Izjavu o privatnosti i da primjenjujete onu koja u tom trenutku vrijedi.

17. Otkrivanje vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim osobama u sljedećim okolnostima:

Ako treća osoba stekne djelomično ili potpuno vlasništvo  LOG-era d.o.o., u kojem slučaju će osobni podaci korisnika  LOG-era d.o.o., postati dio imovine treće osobe. Ako imamo obvezu otkriti ili podijeliti Vaše osobne podatke kako bismo ispunili bilo koju zakonsku obvezu, ili kako bismo ostvarili svoja prava iz Uvjeta poslovanja ili kako bismo zaštitili prava, imovinu ili sigurnost svojih korisnika ili drugih osoba. To uključuje razmjenu informacija s drugim trgovačkim društvima i organizacijama za svrhe sprječavanja prijevara i sigurnosnih proboja.

18. Kako nas možete kontaktirati?

Vaša pitanja, komentari i zahtjevi vezani uz Izjavu o privatnosti su dobrodošli i u svezi s time nas možete kontaktirati poruku e-poštom na info@svijet-maste.hr.  

Na navedenu adresu možete nas kontaktirati u slučaju ukoliko želite ostvariti neko od svojih niže navedeni prava.

U svakom trenutku imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
 • da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
 • tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
 • dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje
 • pravo na mogućnost prijenosa podataka

Besplatna dostava

od potrošenih 70 EUR

100% SIGURNA

ONLINE KUPOVINA

PLAĆANJE NA RATE

DO 6 RATA BEZ KAMATA

DOSTAVA

u roku 2-3 dana

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem, e-bankarstvom, kartičnim plaćanjem

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Ostvarite 10% popusta prilikom prve kupnje